Realizowane projekty

Sięgnij po zawód

By 6 lutego 2018 No Comments

O projekcie

Projekt „Sięgnij po zawód” realizowany jest przez ITEB Beata Mierzejewska w partnerstwie z HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Celem projektu „Sięgnij po zawód” jest wzmocnienie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych a tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia 76 osób bezrobotnych, biernych zawodowo, powyżej 29 r.ż o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących jeden z 11 powiatów (jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski), w rozumieniu przepisów KC w okresie od 01.02.2018- 31.03.2019 r.

Kto może udział wziąć w projekcie:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie następujących kryteriów formalnych:

Kwalifikacje

Posiadanie niskich kwalifikacji tj.–wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie średnie lub niższe włącznie)

Wiek

Osoby powyżej 29 r.ż

Zamieszkanie

Zamieszkiwanie województwa podkarpackiego w jednym z powiatów(według KC): jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

Kwalifikacje

Posiadanie niskich kwalifikacji tj.–wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie średnie lub niższe włącznie)

Co zyska uczestnik projektu?

Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu każdy uczestnik ma szansę poszerzyć nie tylko swoje kwalifikacje ale również uzyskać szansę na nową pracę.

Każda z osób przystępująca do programu otrzyma:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (identyfikacja i diagnoza w tym opracowanie IPD), średnio 8 h/osobę.
  Indywidualne konsultacje z psychologiem (śr. 6h/osobę)

 • Szkolenia kompetencyjne

 • Szkolenia zawodowe (śr. 100h)

 • Staże zawodowe 6 miesięczne

 • Pośrednictwo pracy (śr. 10h/osobę)

PONADTO ZAPEWNIAMY:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń
 • stypendium szkoleniowe

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik numer 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o kryteriach formalnych
Załącznik numer 3 – Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o stażu pracy
Załącznik numer 6 – Oświadczenie o KRUS