REKRUTACJA DO IV TURY DO PROJEKTU „CENNE KWALIFIKACJE”

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła rekrutacja IV tury do projektu „Cenne kwalifikacje”
Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 04.04.2019- 16.04.2019 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Formularze rekrutacyjne znajdują się w zakładce ”do pobrania” na stronie internetowej, lub dostępne są w Biurze Projektu.
Biuro projektu „Cenne kwalifikacje”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.: 698 693 340
e- mail: cennekwalifikacje@gmail.com

Informacja o wyborze oferenta-catering

Partner projektu „Sięgnij po zawód” informuje, iż  w wyniku zapytania ofertowego nr 1/RR/SPZ/2018 na usługi cateringu na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu , do realizacji usługi została wybrana firma Handlowo- Usługowa ANIA Anna Wandas- Kaszuba. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.

Rozeznanie rynku na realizację usług cateringowych

W związku z realizacją projektu pt. „Sięgnij po zawód” RPPK.07.01.00-18-0044/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Partner projektu HOG POLSKA Jakub Gibała z siedzibą ul. Prymasa 1000-lecia 8/1, 35-510 Rzeszów, zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej, na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,  nr. Sprawy 1/RR/SPZ/2018.

Rozeznanie rynku – catering_1