Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie Indywidualnych konsultacji z psychologiem

07.03.2018 r.
W związku z realizacją projektu pt. „Sięgnij po zawód” RPPK.07.01.00-18-0044/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Partner projektu HOG POLSKA Jakub Gibała z siedzibą ul. Prymasa 1000-lecia 8/1, 35-510 Rzeszów, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia Indywidualnych konsultacji s psychologiem,. nr. Sprawy 1/SPZ/HOG/2018.

Zapytanie ofertowe

ZALACZNIKI do zapytania ofertowego

UWAGA! Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 01.03.2018 r. r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Sięgnij po zawód”- I tura

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać
od 01.03.2018 r. do 14.03.2018 r.
w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu. 

Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.:  884 378 333
e- mail: iteb.projekt@gmail.com

Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Koryto